Skip to content
Regulamin Konkursu
Menu

§1 Informacje podstawowe

 1. Organizatorem konkursu jest właścicielka strony internetowej https://www.lemurpodroznik.pl/ Joanna Pińkowska.
 2. Konkurs trwa od 24.11.202 r. do 06.12.2020 r. do godziny 23:59. Zwycięzcy zostaną ogłoszeni 10.12.2020 r. do godz. 23:59.
 3. Organizator udostępnia Regulamin konkursu na stronie internetowej www.lemurpodroznik.pl/regulamin-konkurs
 4. Organizator informuje, że Konkurs nie jest w żaden sposób, ani w żadnym zakresie sponsorowany, wspierany, przeprowadzany, administrowany, stowarzyszony ani powiązany z serwisami społecznościowymi www.facebook.com, www.pinterest.com, www.instagram.com, dostępnymi w sieci Internet odpowiednio pod adresami URL: http://www.facebook.com, http://www.pinterest.com http://www.instagram.com, co oznacza, że serwis Facebook jak również serwis Instagram nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za przeprowadzenie tego Konkursu. W związku z powyższym wszelkie reklamacje związane z przeprowadzeniem konkursu należy zgłaszać bezpośrednio do Organizatora.
 5. Konkurs prowadzony jest na terytorium Polski.
 6. Konkurs nie jest loterią ani grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

§2 Zasady konkursu

 1. Organizator w dniu 24.11.2020 r. na stronie internetowej www.lemurpodroznik.pl/katowice-z-niemapa/ ogłosi zadanie konkursowe.
 2. Zadaniem Uczestnika, który spełnił przesłanki określone w §3 ust. 1, 2 Regulaminu, jest opublikowanie pod wpisem odpowiedzi na pytanie: „Jakie miejsce w Polsce zaskoczyło mnie najbardziej i dlaczego” (dalej: „Zgłoszenie”).
 3. W konkursie można brać udział tylko jeden raz.
 4. Konkurs trwa 7 dni, do 06.12.2020 r. do godz. 23:59. Po upływie tego terminu kolejne zgłoszenia nie będą brane pod uwagę przy wybieraniu Laureatów Konkursu.
 5. Zgłoszenie nie może naruszać zasad dobrych obyczajów, zawierać treści obelżywych lub powszechnie uznanych za obraźliwe, naruszających prawa osób trzecich lub niezgodnych z prawem polskim, a także w sposób oczywisty godzących w uczucia religijne.
 6. Organizator zastrzega, że w przypadku, w którym Zgłoszenie zawiera treści oczywiście naruszające zasady dobrych obyczajów, obelżywe lub powszechnie uznane za obraźliwe, naruszające prawa osób trzecich lub niezgodne z prawem polskim, propagujące spożywanie alkoholi, a także w sposób oczywisty godzące w uczucia religijne zostanie usunięte z uczestnictwa w Konkursie.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, którzy prowadzą jakiekolwiek działania mające na celu próbę obejścia Regulaminu lub jego naruszenia.
 8. Usunięcie komentarza ze Zgłoszeniem konkursowym jest równoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa w Konkursie.

§3 Uczestnictwo w konkursie

 1. Uczestnikiem Konkursu (dalej: „Uczestnik”) może być osoba pełnoletnia, zamieszkała na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Uczestnikiem może być osoba, która łącznie spełnia wszystkie poniżej wskazane przesłanki:
  1. zapoznała się z treścią niniejszego Regulaminu;
  2. spełniła warunki przewidziane w treści Regulaminu, w szczególności opisane w §3 ust. 1 oraz w odniesieniu do Zadania konkursowego.

§4 Ochrona danych osobowych

 1. Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Organizator Konkursu informuje, iż Administratorem danych osobowych ujawnionych w związku z uczestnictwem w Konkursie (dalej: „Dane osobowe”) jest właścicielka strony internetowej www.lemurpodroznik.pl Joanna Pińkowska.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji Konkursu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Przetwarzanie danych oparte jest na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Organizatora i wynika z uzasadnionego celu jakim jest realizacja i przeprowadzenie Konkursu, w przypadku Laureatów doręczenie im nagrody, a w przypadku osób składających reklamację udzielenie odpowiedzi na zapytanie. Usprawiedliwiony interes administratora nie jest nadrzędny w stosunku do praw i wolności Uczestników. W przypadku złożenia reklamacji przez Uczestnika, dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenia reklamacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Niezależnie od powyższego administrator może przetwarzać dane osobowe dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami przez okres przedawnienia tych roszczeń na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
 3. Dane Laureatów konkursu mogą zostać udostępnione kurierom / dostawcom w celu doręczenia nagrody, jak również odpowiednim organom podatkowym.
 4. Dane osobowe Uczestników nie będą przesyłane do państw trzecich jak również na podstawie tych danych Administrator nie będzie podejmował decyzji w sposób zautomatyzowany.
 5. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą w okresie trwania Konkursu, z zastrzeżeniem tego, iż opublikowane Zgłoszenia konkursowe na stronie internetowej www.lemurpodroznik.pl/katowice-z-niemapa/nie będą usuwane przez Administratora, zaś w stosunku do Laureatów dane przetwarzane będą do czasu prawidłowego doręczenia nagrody, a w stosunku do osób, które złożyły reklamację lub skargę przez okres ich rozpatrzenia.
 6. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jak również prawo przenoszenia danych.
 7. W przypadku, w którym Uczestnik uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia, ma on prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do udziału w Konkursie/otrzymania nagrody.

§5 Wybór Laureatów konkursu

 1. W Konkursie przewidziano 3 (trzy) nagrody główne.
 2. Nagrody przyznawane zostaną 3 osobom (zwanym dalej: Laureatom). Po 1 nagrodzie dla 1 osoby.
 3. W przypadku przyznawania nagród Organizator będzie oceniał wykonanie Zadania konkursowego z uwzględnieniem następujących kryteriów: kreatywności, oryginalności, dopasowania opisu do wpisu konkursowego, jak również zgodności z tematem konkursu oraz zgodności z Regulaminem konkursu.
 4. 3 (trzech) zwycięzców nagród (dalej: „Laureaci”) zostanie wyłonionych spośród Uczestników, którzy zrealizują Zadanie konkursowe oraz spełniają warunki określone w § 3 ust.1, 2 Regulaminu. Laureaci zostaną wyłonieni spośród Zgłoszeń umieszczonych pod wpisem konkursowym, zgodnie z zasadami wyboru laureatów wskazanymi w ust. 3 powyżej.
 5. Laureaci zostaną wyłonieni 10 grudnia 2020 r. przez trzyosobową komisję konkursową powołaną przez Organizatora, spośród wszystkich zgłoszeń biorących udział w Konkursie.
 6. O wyłonieniu Laureatów Konkursu spośród zgłoszeń Laureaci zostaną powiadomieni w osobnym komentarzu umieszczonym pod wpisem konkursowym.  

§6 Nagrody

 1. W Konkursie przewidziano: 3 (trzy) nagrody w postaci papierowych egzemplarzy Niemapy Katowice.
 2. Fundatorem nagród jest właściciel marki Niemapa.
 3. Termin przekazania nagrody zostanie ustalony z Laureatami w wiadomości prywatnej.
 4. Laureatom Konkursu nie przysługuje prawo do zmiany Nagrody na ekwiwalent pieniężny, jak również zamiany nagrody na inną lub inny produkt.
 5. Warunkiem otrzymania Nagrody, jest skontaktowanie się Laureata z Organizatorem poprzez wysłanie wiadomości prywatnej do Organizatora za pośrednictwem poczty e – mail (kontakt@lemurpodroznik.pl) w terminie 3 (trzech) dni od dnia ogłoszenia wyników Konkursu wraz z podaniem poprawnych danych teleadresowych (imię, nazwisko, ulica, kod pocztowy), w przypadku konieczności podania innych danych Organizator poinformuje o tym fakcie Laureata.
 6. W przypadku nieskontaktowania się Laureata z Organizatorem w ww. terminie, zostanie wyłoniony i ogłoszony kolejny Laureat spośród przesłanych w toku Konkursu Zgłoszeń.

§7 Tryb składania i rozpatrywania reklamacji

 1. Skargi i reklamacje związane z funkcjonowaniem Konkursu, a także związane z realizacją korzyści z niego wynikających, mogą zostać złożone w drodze wiadomości mailowej na adres: kontakt@lemurpodroznik.pl.
 2. Skarga lub reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko Uczestnika, adres e-mail oraz opis okoliczności stanowiących podstawę skargi lub reklamacji.
 3. Skargi i reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty doręczenia Organizatorowi. O rozstrzygnięciu Skarżący zostanie poinformowany za pomocą wiadomości e-mail.

§8 Zmiany

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, o ile nie spowoduje to pogorszenia warunków oraz zasad uczestnictwa w Konkursie. W przypadku zmiany Regulaminu, informacja o zmianie oraz nowy Regulamin zostaną̨ zamieszczone na stronie stronie internetowej Organizatora https://www.lemurpodroznik.pl/regulamin-konkursu/

Regulamin Konkursu

Cześć!

Mam na imię Asia i witam Cię na lemurowym blogu – jedynym blogu poświęconym tylko i wyłącznie podróżom po Polsce. Znajdziesz tu tajemnicze miejsca, niesamowite tradycje i regionalne zwyczaje. Wyrusz razem ze mną w podróż, która zaczyna się tuż za drzwiami! Zapraszam!

Regulamin Konkursu

Kategorie

Archiwum

Regulamin Konkursu